● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
پسوند : mp4حجم : 200 MB
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 200 MB
پسوند : rarحجم : 200 MB
Powered by Kleeja
queue